Trainer

Thomas Bachmann

Thomas Bachmann

Geräteturnen
Manuel Miesl

Manuel Miesl

Geräteturnen
Michael Rädler

Michael Rädler

Geräteturnen
Stefan Nesensohn

Stefan Nesensohn

Geräteturnen
Kerstin Beiter

Kerstin Beiter

Gymnastikgruppe
Maja Mähr

Maja Mähr

FunTone®
Annires Marchetti

Annires Marchetti

Rhythmische Gymnastik
Leni Starz

Leni Starz

Rhythmische Gymnastik
Tuulia Hakulinen

Tuulia Hakulinen

Rhythmische Gymnastik

Fabienne Oygur

Fabienne Oygur

Rhythmische Gymnastik
Martina Schiessel

Martina Schiessel

ELKI Turnen
Christine Obwegeser

Christine Obwegeser

Frauenturnen
Julia Peherstorfer

Julia Peherstorfer

Kindertanzen
Claudia Woblistin

Claudia Woblistin

Bodyart
Marlis Zimmermann

Marlis Zimmermann

Seniorenturnen